Investor information

ContentPublished dateDownload
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2022
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2022. (Tải file đính kèm
00:00 - 07/26/2022 icon down
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2021
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2021 (Tải file đính kèm
00:00 - 01/21/2022 icon down
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2020
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2020 (Tải file đính kèm
00:00 - 01/26/2021 icon down