CHOLIMEX-40 YEARS

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 4 năm 2022

19/01/2023

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 4 năm 2022

  • Công văn số 15/CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 4 năm 2022 (Tải file đính kèm
  • Công văn số 14/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4 năm 2022 so với quý 4 năm 2021 (Tải file đính kèm
  • Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2022 (Tải file đính kèm
  • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022 (Tải file đính kèm