Charter

ContentPublished dateDownload
Điều lệ và Quy chế - Sửa đổi tháng 4/2023

Điều lệ và Quy chế - Sửa đổi tháng 4/2023 

  1. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (sửa đổi lần thứ tư). (Tải file đính kèm
  2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (sửa đổi lần thứ ba). (Tải file đính kèm
  3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (sửa đổi lần thứ nhất). (Tải file đính kèm
00:00 - 04/22/2023 icon down
Quy chế Cty CHOLIMEX ban hành tháng 7-2021

Quy chế Cty CHOLIMEX ban hành tháng 7-2021

QD14_Quy chế quản lý tài chính (Tải file đính kèm

QD15_Quy chế quản lý nợ (Tải file đính kèm

QD16_ Quy chế lương (Tải file đính kèm

00:00 - 08/16/2021 icon down
CBTT: Điều lệ tổ chức và hoạt động; các Quy chế năm 2021

Điều lệ tổ chức và hoạt động; các Quy chế năm 2021

  1. Điều lệ tổ chức và hoạt động (Tải file đính kèm
  2. Quy chế nội bộ về quản trị  (Tải file đính kèm
  3. Quy chế hoạt động HĐQT  (Tải file đính kèm
  4. Quy chế hoạt động Ban kiểm soát  (Tải file đính kèm
00:00 - 05/14/2021 icon down
Quyết định của HĐQT về ban hành các Quy chế

QĐ 10 - Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT (Tải file đính kèm

QĐ 11 -  Ban hành Quy chế Quản lý tài chính (Tải file đính kèm

QĐ 12 - Ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng, thù lao (Tải file đính kèm

QĐ 13 - Ban hành Quy chế Quản lý Nợ (Tải file đính kèm

00:00 - 07/12/2018 icon down
CBTT sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi lần thứ hai (Tải file đính kèm)
Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi lần thứ nhất (Tải file đính kèm)
 
00:00 - 04/27/2018 icon down