Announcements

ContentPublished dateDownload
Nghị quyết hội đồng quản trị số 02 năm 2023
Nghị quyết hội đồng quản trị số 02 năm 2023 (Tải file đính kèm
00:00 - 03/18/2023 icon down
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2022
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2022 (Tải file đính kèm
00:00 - 01/18/2023 icon down
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng cuối năm 2022.
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng cuối năm 2022 (Tải file đính kèm
00:00 - 01/13/2023 icon down
Nghị quyết hội đồng quản trị số 01 năm 2023
Nghị quyết hội đồng quản trị số 01 năm 2023 (Tải file đính kèm
00:00 - 01/06/2023 icon down
Công bố thông tin về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền năm 2022

Công bố thông tin về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền năm 2022

00:00 - 12/02/2022 icon down
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Đã bán 0 CP từ ngày 21/10/2022 đến ngày 18/11/2022.
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Đã bán 0 CP từ ngày 21/10/2022 đến ngày 18/11/2022. (Tải file đính kèm
00:00 - 11/21/2022 icon down
CBTT quy chế CBTT năm 2021
CBTT quy chế CBTT năm 2021 (tải file đính kèm
00:00 - 11/03/2022 icon down
Nghị quyết hội đồng quản trị số 12 năm 2022
Nghị quyết hội đồng quản trị số 12 năm 2022 (Tải file đính kèm
00:00 - 11/02/2022 icon down
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Đăng ký bán 3.345.800 CP từ ngày 21/10/2022 đến ngày 19/11//2022.
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Đăng ký bán 3.345.800 CP từ ngày 21/10/2022 đến ngày 19/11//2022. (Tải file đính kèm
00:00 - 10/19/2022 icon down
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Đã bán 0 CP từ ngày 15/09/2022 đến ngày 14/10/2022.
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Đã bán 0 CP từ ngày 15/09/2022 đến ngày 14/10/2022. (Tải file đính kèm
00:00 - 10/19/2022 icon down