Công bố thông tin

Nội dungNgày ban hànhTải về
CBTT thay đổi sở hữu cổ phiếu TIX
CBTT thay đổi sở hữu cổ phiếu TIX (Tải file đính kèm tại đây) 
00:00 - 18/09/2017 icon down
CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 78-NQ-CHOLIMEX-HĐQT
CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 78-NQ-CHOLIMEX-HĐQT (Tải file đính kèm tại đây
00:00 - 15/09/2017 icon down
CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu TIX
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu TIX (Tải file đính kèm tại đây)
- Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu TIX (Tải file đính kèm tại đây)
00:00 - 07/09/2017 icon down
CBTT điều chỉnh thông báo giao dịch cổ phiếu TIX
CBTT điều chỉnh thông báo giao dịch cổ phiếu TIX (Tải file đính kèm tại đây
00:00 - 04/08/2017 icon down
Thông báo giao dịch cổ phiếu TIX
CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 64/NQ-CHOLIMEX-HĐQT (Tải file đính kèm tại đây)
00:00 - 02/08/2017 icon down
CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 64-NQ-CHOLIMEX-HĐQT
CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 64/NQ-CHOLIMEX-HĐQT (Tải file đính kèm tại đây)
00:00 - 02/08/2017 icon down
Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị
Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị. (Tải file đính kèm tại đây)  
00:00 - 21/07/2017 icon down
Công bố thông tin về việc chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017

Công bố thông tin về việc chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017 (Tải File đính kèm tại đây.)

00:00 - 07/07/2017 icon down
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Họp ngày 03-07-2017

Nghị Quyết số 49-HĐQT (Tải File đính kèm tại đây.)

Nghị Quyết số 50-HĐQT (Tải File đính kèm tại đây.)

Nghị Quyết số 51-HĐQT (Tải File đính kèm tại đây.)

00:00 - 05/07/2017 icon down
Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động chi nhánh

00:00 - 26/06/2017 icon down